Profilul colegiului

În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Colegiul Naţional „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște oferă elevilor din municipiul Târgoviște şi judeţul Dâmbovița accesul la educaţie, în mod echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei de muncă.

Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o diversificare a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și părinți, dar și pentru ceilalți membri ai comunității. Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație, aceasta având mijloacele și forța de a instrui și educa  generații mobile și active, bine înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu social refractar, în care se resimt încă note accentuate de prejudecată și discriminare.

           În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Colegiul Naţional „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște oferă elevilor din municipiul Târgoviște şi judeţul Dâmbovița accesul la educaţie, în mod echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei de muncă.

Declaraţia de convingeri cuprinde următoarele :

 • Colegiul Naţional „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște este principala şcoală cu domeniu de pregătire teoretică din judeţul Dâmbovița.
 • Colegiul nostru oferă educaţie de calitate în mod echitabil, indiferent de rasă, convingeri, religie sau etnie.
 • Scopul Colegiului Naţional „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște este de a furniza educaţie de calitate deschisă spre performanţe superioare, de a extinde frontierele cunoaşterii şi a sluji interesele şi nevoile de educaţie ale societăţii moderne.
 • Colegiul Naţional „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște se angajează în asigurarea unei pregătiri de nivel ridicat şi în crearea unui climat care să motiveze elevii pentru a-şi dezvolta potenţialul.
 • Credem că formarea continuă a profesorilor trebuie asigurată constant pentru a putea implementa corect măsurile prevăzute de reforma învăţământului, dificile şi mereu în schimbare.
 • Colegiul Naţional „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște asigură elevilor săi pregătire la nivelul standardelor europene şi în concordanţă cu evoluţia pieţii muncii în România, într-un climat care încurajează elevii să-şi dezvolte competenţe potrivit cu aptitudinile şi obiectivele traseului lor profesional.
 • Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie, religie sau tip de minoritate socială. Printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută profesională şi morală, dorim să formăm personalităţi umane complexe.

Colegiul nostru va continua să-şi pregătească elevii – după cum o confirmă îndelungată tradiţie a acestei instituţii – în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la finalul anilor de şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţa pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate. Căutăm, prin activităţi de învăţare diferenţiată şi adecvată particularităţilor de vârstă, intereselor şi nevoilor individuale, să punem în valoare potenţialul elevilor noştri, să îi facem apţi de colaborare, competiţie şi performanţă. Elevii liceului nostru sunt consiliaţi pentru o corectă orientare şcolară şi profesională şi vor fi capabili să-şi urmeze studiile în unităţile de învăţământ superior din ţară şi străinătate sau vor fi supravegheaţi pentru inserţia pe piaţa muncii în acord cu pregătirea lor.

 

Nivelul de învățământ al colegiului este gimnazial și liceal. La nivel liceal, filiera educaționala este teoretică având următoarele profiluri:

– Profil real – specializarea matematică informatică (cu sub-specializările intensiv engleză, intensiv informatică),  și științe ale naturii

– Profil uman – specializări: bilingv engleză, filologie, științe sociale.

Limbile străine studiate în colegiul nostru sunt engleza, franceza, germana și italiana.

 Prin oferta curriculară ce prevede clase cu program de studiu intensiv al limbilor străine, dar și prin acțiunile extracurriculare, școala se deosebește de celelalte unități din județ.

În prezent, Colegiul are 1101 elevi proveniți de la școlile cele mai bune din județ, selectați în urma unui concurs riguros și repartizați pe specializările enumerate mai sus. Mulți elevi s-au evidențiat la concursurile școlare naționale sau internaționale și au obținut burse de studii în străinătate. An de an, elevii noștri se califică la fazele naționale ale olimpiadelor școlare naționale și se întorc cu premii importante de la acestea, iar numărul premiilor câștigate la diferite concursuri de nivel regional și național este foarte mare.

 

Oferta educațională a școlii s-a dezvoltat în sensul aprofundării TIC, studiul limbilor străine, a cultivării civismului și democrației și propune elevilor cursuri care nu se regăsesc în oferta multor școli: Certificare Oracle, ECDL și IC3, certificări lingvistice,  predarea limbii italiene, activități în parteneriat cu Junior Achievement, Programul Educație pentru viața de familie, etc.

În decursul timpului, implicarea școlii noastre a fost foarte importantă, deoarece obiectivele programelor europene au fost printre obiectivele prioritare ale politicii manageriale ale şcolii:

 • promovarea studiului limbilor străine şi a diversităţii lingvistice;
 • promovarea educaţiei multiculturale;
 • crearea unei mentalităţi europene (culturală, comunitară şi pe piaţa muncii);
 • ameliorarea capacităţii de adaptare la sistemul de educaţie economică şi politică europeană;
 • conştientizarea propriei identităţi în contextul local, naţional şi european;
 • folosirea eficientă a tehnologiei informaț
 • adoptarea de noi metode de formare continuă prin învățarea din diferite sisteme de învățământ din Europa.